Sterdom.com

Profesjonalizm, zaufanie, jakość

Zarządzamy z myślą o Tobie!

Oferta

Oferujemy usługi w następujących obszarach działalności:

1. Obsługa administracyjno-eksploatacyjna, w tym m.in.:

  • Pomoc w rejestracji nowo powstałej Wspólnoty w Urzędzie Skarbowym i GUS, w założeniu rachunku bankowego, w organizacji pierwszego zebrania, w przygotowaniu dokumentów na zebranie.
  • Przejęcie obowiązków zarządcy nieruchomości, dokumentacji technicznej (budowlanej, podwykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego zarządcy na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego.
  • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością, a w mieszczących się w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • Przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej oraz dokumentacji dotyczącej nieruchomości.
  • Przygotowanie dokumentów dotyczącej zebrań i ich obsługa, koszty korespondencji związanej z obsługą nieruchomości wspólnej pokrywa Zarządca.
  • Przygotowanie rocznych budżetów nieruchomości.
  • Obsługa i prowadzenie spraw związanych z wynajmem części nieruchomości wspólnej oraz pobieranie pożytków z tej nieruchomości także z innych tytułów.
  • Pomoc w załatwieniu kredytu na prace remontowe, w tym premii termo modernizacyjnej i remontowej.
  • Bieżąca obsługa eksploatacyjna nieruchomości wspólnej w zakresie dostaw wszystkich mediów
  • Negocjowanie i zawieranie umów z wykonawcami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.
  • Prowadzenie ewidencji awarii zgłoszonych przez właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej i najemców oraz zleconych napraw.
  • 2. Obsługa techniczna, w tym m.in.:

  • Nadzór nad podmiotami, którym zlecono utrzymanie należytego porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń do wspólnego użytku właścicieli lokali, usuwanie awarii, prace konserwacyjne, remontowe, obsługę dźwigów.
  • Prowadzenie na bieżąco dokumentacji technicznej nieruchomości.
  • Planowanie, nadzór i organizacja remontów i modernizacji budynku, przygotowanie przetargów, zbieranie ofert, weryfikacja kosztorysów, opracowanie umów.
  • Organizowanie nadzoru inwestorskiego.
  • Kontrola prawidłowości wykonania zleconych prac.
  • Zapewnienie terminowego przeprowadzenia przeglądów nieruchomości.
  • Całodobowe pogotowie awaryjno - techniczne w zakresie: usuwania awarii i doraźnych napraw na instalacjach i urządzeniach wod-kan., ciepłowniczych, energetycznych czy gazowych.
  • 3. Obsługa finansowo-księgowa, w tym m.in.:

  • Realizacje obowiązków finansowo-skarbowych.
  • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej.
  • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń z właścicielami lokali z tytułu kosztów zarządu nieruchomości wspólnej oraz kosztów mediów.
  • Dostęp poprzez internet do swojego konta (e-kartoteka).
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
  • Lokowanie wolnych środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym Wspólnoty Mieszkaniowej na lokatach bankowych o korzystnym oprocentowaniu (pozwalającym na ochronę finansów wspólnoty przed inflacją oraz - w miarę możliwości - pozyskania pożytków w formie odsetek narosłych od w/w. lokat)
  • 4. Podstawowa obsługa prawna, w tym m.in.:

  • Analiza i opiniowanie dokumentów.
  • Przygotowanie treści umów.
  • Opracowanie treści uchwał, regulaminów, statutu.
  • Czynności zmierzające do uregulowania stanów prawnych.
  • Wykonywanie pozasądowych czynności windykacyjnych.